Regulamin

REGULAMIN STRONY WWW.eN-TANK.PL

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.en-tank.pl zwaną dalej "Stroną"
 2. Strona NLK jest prowadzona przez firmę eN-TANK
 3. Firma eN-TANK zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia w dowolnym czasie i bez podania powodu dostępu do Strony , jej części lub funkcji dla poszczególnych bądź wszystkich użytkowników, w takim zakresie jaki będzie uważał za stosowny według własnego uznania.
 4. Firma eN-TANK nie udziela gwarancji nieprzerwanej dostępności Strony, ani żadnej innej gwarancji dotyczącej jej dostępności oraz jakości jej przekazu i odbioru. firma eN-TANK zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zamknięcia Strony w części lub w całości na takie okresy, jakie będzie uważał za stosowne według własnego uznania.
 5. Treść Strony (oraz jej zawartość w całości), w tym materiały prezentowane na Stronie stanowią własność firmy eN-TANK i są prawnie chronione, w szczególności przez przepisy o ochronie własności intelektualnej. Jeżeli wyraźnie nie wskazano inaczej, to użytkownicy Strony mają prawo przeglądać Stronę i drukować lub zapisywać pliki z materiałami zamieszczonymi na tej Stronie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, pod warunkiem, że nie usuną z takich wydruków bądź plików informacji o prawach autorskich i innych prawach ani żadnych innych adnotacji dokonanych przez Piotr Rudy lub inny uprawniony podmiot.
 6. Kopiowanie, wyświetlanie lub przekazywanie materiałów zawartych na Stronie w inny sposób i na innych nośnikach jest zabronione. Użytkownicy zgadzają się nie zmieniać, nie sprzedawać i nie rozpowszechniać materiałów zawartych na Stronie w żaden inny sposób i na żadnym innym nośniku, w tym nie przesyłać i nie udostępniać ich w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 7. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz.904, ze zm.).
 8. Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne, umieszczone na Stronie NLK stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.), a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
 9. Użytkownicy, którzy zapisują materiały ze Strony, czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownicy Strony ponoszą wyłączną odpowiedzialność za szkody w systemach komputerowych i utratę danych wskutek zapisywania tych materiałów.
 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem firma eN-TANK, ani żadna z innych osób udostępniających zawarte na Stronie treści, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, a także kary z tytułu lub w związku z użytkowaniem lub niemożnością użytkowania Strony, bądź innych stron dostępnych przez odnośniki ze Strony, ani z tytułu działań podjętych lub zaniechanych przez firmę eN-TANK w odpowiedzi na wiadomości przesłane pocztą elektroniczną przez użytkowników Strony.
 11. Informacje i materiały zawarte na Stronie zostały zebrane lub opracowane przez firmę eN-TANK lub na jego zlecenie w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne, jednakże w żadnym wypadku firma eN-TANK nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji i materiałów na Stronie.
 12. Firma eN-TANK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do Strony, oraz za działania osób trzecich, jak również za wszelkie szkody powstałe w związku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na Stronie, a także wywołane błędami systemu komputerowego, wirusami lub komunikacją za pomocą poczty elektronicznej.
 13. Użytkownik Strony, który spowoduje przerwę bądź zakłócenie techniczne w udostępnianiu Strony lub w systemie służącym do przesyłania Strony, poniesie odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i nakłady wynikłe z takiej przerwy bądź zakłócenia.
 14. Żadna informacja zamieszona na Stronie nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na Stronie i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.
 15. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników ze Strony w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz etykietą. Działanie takie stanowić może dla firmy eN-TANK podstawę do natychmiastowego zamknięcia Strony dla danego użytkownika oraz do skorzystania ze środków przewidzianych przez prawo.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 17. Firma eN-TANK zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu według własnego uznania i w dowolnym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu na Stronie. Zamieszczenie na Stronie nowego Regulaminu będzie każdorazowo wskazane na tej stronie, a sprawdzenie wprowadzonych zmian jest obowiązkiem użytkownika. Korzystanie ze Strony po zamieszczeniu zmienionego Regulaminu będzie traktowane jako zgoda użytkownika na te zmiany.
 

eN-TANK

64-100 Leszno
ul. Geodetów 1
telefon: +48 65 520 40 47

twit fb

Na tej stronie używamy ciasteczek ,o których możesz poczytać tutaj. Prosimy o ich akceptację...